Medezeggenschapsraad

Algemene informatie over de MR

De ouderraad, het team en de medezeggenschapsraad (MR) hebben een groot gemeenschappelijk belang. Dat is de kwaliteitsbewaking van het onderwijs in een goed geleide en goed lopende organisatie. In die organisatie behartigt de MR de belangen van alle onderwijsgevenden, alle ouders en alle kinderen op beleidsniveau.

De MR praat mee over onderwerpen die leerlingen, ouders en leerkrachten aangaan. Bij besluiten van het bestuur let de MR op consequenties van die besluiten voor leerlingen, ouders en personeel. Door mee te praten en mee te denken over beleid komen meer aspecten van een onderwerp aan de orde en kan het eindresultaat meer doordacht en completer zijn. Medezeggenschap creëert een sfeer van openheid en democratie binnen een school.

De rechten en plichten van de MR en het bestuur zijn vastgelegd in de WMS, de Wet Medezeggenschap Scholen.

Hierin zijn o.a. geregeld:

  • het recht op informatie van de MR
  • de onderwerpen waarbij de MR instemmingsrecht heeft.
  • de onderwerpen waarbij de MR adviesrecht heeft
  • ook is er een geschillenregeling in opgenomen en ligt vast welke faciliteiten de MR dient te krijgen. De MR is dus een formeel inspraakorgaan.


De MR bestaat uit een even aantal mensen: evenveel leden vanuit het personeel als vanuit de ouders. Het personeel en de ouders hebben een verschillende positie binnen een school en daardoor kunnen er ook verschillende belangen zijn. De beide geledingen hebben dan ook in een aantal gevallen afzonderlijk advies- en instemmingsrecht. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken voor de personeelsgeleding aan nascholing of verlofregeling. En bij de oudergeleding aan het invullen of wijzigen van de identiteit van de school. vaak adviseren de geledingen samen over onderwerpen als het formatieplan, de verkeersveiligheid rondom de school.

De MR vergadert op:
* 19 november 2020
* 7 januari 2021
* 11 maart 2021
* 20 mei 2021
* 1 juli 2021 
De leden van de MR hebben zitting voor de periode van 3 jaar . In de vergadering worden ook zaken besproken die de MR vertegenwoordigers mee moeten nemen naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

De GMR waarin afgevaardigden van alle scholen van ons schoolbestuur zitting hebben, beoordeelt/adviseert bestuursplannen die alle scholen aangaan zoals bestuursformatieplan, regeling sollicitatieprocedure, klachtenregeling enz..

Leden van de MR

Namens de ouders:
Mevr. Bianca Tolkamp
Mevr. Cheralde Hahné

Namens het team:
Mevr. Ellen te Nijenhuis
Mevr. Angelique Gelinck

Contact

Heeft u een vraag en/of opmerking voor de MR, kunt u ons persoonlijk aanspreken of een email sturen naar: mr.canisius@paraatscholen.nl

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT