Buitenschoolse opvang

De opvang wordt geboden bij voldoende vraag. Bij onvoldoende vraag wordt een alternatief geboden (gastouder of een andere locatie).
Buitenschoolse opvang kan verzorgd worden door kinderdagverblijf "De Kinderboerderij" in Harreveld of door Kinderopvang "Humankind".
Meer informatie De Kinderboerderij: 06-11313366 of kdvdekinderboerderij@gmail.com
Meer informatie Humankind: 0314-357875 of de websites: www.yunio.nl en www.humankind.nl.

Het basisonderwijs in Nederland is vanaf 1 augustus 2007 verplicht een programma aan te bieden van 7.30 uur tot 18.30 uur. Opvang en onderwijs vullen deze dag. Deze verplichting is vastgelegd in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Het onderwijs kan en mag zelf de opvang organiseren of uitbesteden aan een kinderopvangorganisatie. Deopvang dient te voldoen aan de eisen die de wet Kinderopvang stelt. Deze buitenschoolse opvang (BSO) kan op twee manieren aangeboden worden; namelijk in gastgezinnen en in groepsverband. Dit laatste houdt formeel in dat de kinderen tegen betaling en in georganiseerd verband worden opgevangen door pedagogisch geschoolde medewerkers, in een kindercentrum ( BSO ruimte) of bijv. een school. Het is bedoeld voor kinderen van werkende ouders in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, na schooltijd of tijdens de schoolvakanties.

Groepsopvang

Het gaat bij groepsopvang om een huiselijke opvang, waar het gezellig is en waar de kinderen speelkameraadjes hebben. Kinderen kunnen hun vrije tijd invullen en kunnen aangeven wat ze zelf willen. Er wordt geknutseld, verkleed, hutten gebouwd of ze kunnen lekker op de bank “hangen”. Centraal staan gezelligheid, veiligheid, rekening houden met wensen van ouder en kind en het bieden van activiteiten die passen bij de leeftijd en belangstelling van kinderen. Aansluiting vinden met de schoolse activiteiten wordt steeds belangrijker, maar ook aansluiting vinden met b.v. het (sport)verenigingsleven krijgt aandacht. Activiteiten worden aangeboden in twee groepen: voor kinderen van 4 t/m 7 jaar en voor de oudere kinderen van 8 t/m 12 jaar.
Er is voorschoolse opvang van 7.30- 8.30 uur en naschoolse opvang van 15.00-18.30 uur. De kinderen komen van school naar de bso vanaf 15.00 uur. Ze kunnen eerst even gezamenlijk wat drinken en met andere kinderen en leidsters praten. Daarna gaan ze spelen. Aan het eind van de middag kunnen de kinderen vanaf 16.30 uur worden opgehaald. De opvang is geopend tot 18.30 uur.
In de schoolvakanties kunnen de kinderen ook gebruik maken van buitenschoolse opvang; dit kan eventueel op een andere locatie plaatsvinden. De bso beschikt over een vervoersregeling waar u tegen betaling gebruik van kunt maken, zodat de kinderen veilig van school naar de BSO komen.

Gastgezinnen

Opvang in gastgezinnen is een kleinschalige manier van opvang. De ouder wordt door Yunio gekoppeld aan een gastouder en met elkaar worden afspraken over tijden en werkwijze etc afgesproken. De gastouder is door Yunio geselecteerd en wordt zo nodig begeleid. Aan de gastouder worden geen opleidingseisen gesteld; wel wordt er goed gekeken naar sociale vaardigheden, de veiligheid in en om het huis etc. Er mogen maximaal 4 kinderen per gastgezin worden opgevangen.

Kosten

De netto-kosten voor 1 middag BSO (in groepen en in een gastgezin) variëren van €1,50 (voor ouders die een gezamenlijk inkomen hebben van rond de € 25.000,-) tot €8,00 (voor ouders die een gezamenlijk inkomen hebben van rond de €100.000,-). Dit is afhankelijk van de bijdragen van werkgevers en overheid (die is gekoppeld aan de hoogte van het inkomen).

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT