Aanmelden

Kennismaken met de Canisiusschool

Ouders willen een basisschool met zorg kiezen, want het gaat om een belangrijke periode in het leven hun kind. Wanneer u de Canisiusschool in Harreveld in overweging neemt, dan kunt u een afspraak maken met directeur Jacques Janssen voor een informatief gesprek en een rondleiding. Uiteraard kunt u dan ook uw vragen stellen. Voor het maken van deze afspraak belt u met 0544-371099 of stuurt u een e-mail naar canisius@paraatscholen.nl.
Als u na de kennismaking met onze school uw kind aan wilt melden, dan krijgt u van ons een aanmeldingsformulier. Door dit formulier in te vullen en op school te bezorgen, maakt u kenbaar dat u uw kind wilt aanmelden op onze school. Hierna volgen wij de procedure die is opgesteld rondom zorgplicht in samenwerking met het samenwerkingsverband bij de intake van uw zoon of dochter.

Het aanmelden van nieuwe leerlingen

Het aanmelden van nieuwe kinderen op een basisschool kent een aantal regels die zijn vastgelegd in de Wet op Passend Onderwijs. Belangrijke punten uit die Wet zijn:

  • alle scholen hebben zorgplicht na de aanmelding
  • de aanmelding kent een aantal wettelijke termijnen
Voor onze school kunnen kinderen op de volgende wijze worden aangemeld.
Het hele proces van aanmelden kent een aantal stappen

 

Informeren

De eerste stap is dat ouders informatie inwinnen over de wijze van werken op onze school. Heeft uw kind op jonge leeftijd al extra aandacht nodig, dan raden we u aan om het School Ondersteunings Profiel te lezen, waarin we beschrijven op welke manier we extra aandacht kunnen bieden en voor wie. U vindt het School Ondersteunings Profiel op onze website.
Geheel naar eigen keuze kunt u vervolgens een gesprek met de directeur aanvragen om verdere vragen te stellen en de informatie te krijgen die voor u belangrijk is. Deze informatiestap dient alleen om u als ouder goed te informeren. Wij kunnen als school niets zeggen over het wel of niet plaatsen van het kind, dat kan pas nadat u bij ons de aanmelding heeft gedaan.

Aanmelden

Conform de Wet moet de aanmelding schriftelijk gedaan worden. U kunt uw zoon of dochter bij ons aanmelden vanaf het moment dat hij of zij drie jaar is geworden. U meldt aan door het inleveren van het door u getekende aanmeldformulier. U vult ook de datum in van de dag waarop u het aanmeldformulier bij ons afgeeft. We vragen nadrukkelijk om het formulier even op school aan te reiken, omdat de directeur een ontvangstbevestiging moet tekenen. De datum op die ontvangstbevestiging is van belang, omdat wij als school vanaf dat moment zes weken de tijd hebben om te onderzoeken of we uw zoon of dochter ook daadwerkelijk het passende onderwijsaanbod kunnen geven. Om een goed beeld te krijgen van uw kind, vragen we u om ook het helemaal in te vullen.

Vanaf de datum op de ontvangstbevestiging heeft onze school zorgplicht. Dat betekent, dat wij moeten onderzoeken en beslissen of we uw kind op onze school plaatsen of (als dat niet mogelijk blijkt) wij samen met u moeten zorgen voor een andere meer passende onderwijsplek. Daarvoor hebben we zes weken de tijd. Als er extra informatie nodig is kunnen we die periode één keer met vier weken verlengen.
Op het aanmeldformulier van jonge kinderen hebben we met elkaar de mogelijkheid om de aanmelddatum iets voor ons uit te schuiven, zonder dat we afwijken van de zorgplicht. Onder het kopje Het aanhouden van de aanmelding staat precies aangegeven wat we dan samen moeten doen en afspreken.

Mocht de uitkomst van ons onderzoek zijn, dat we uw zoon of dochter bij ons op school niet de juiste plaats kunnen geven, dan gaan we samen kijken naar een andere onderwijsplek.
Indien gewenst kunnen we daarin ondersteuning krijgen van het samenwerkingsverband Oost Achterhoek. De medewerkers daar hebben zicht en contact met alle schooltypen en scholen in onze regio en kunnen ons vanuit een onafhankelijke positie adviseren. Op de site van dat samenwerkingsverband staat bovendien veel informatie over onderwijsplekken en de stappen die nodig zijn om op een plek te komen.
Zie de website
www.swvoostachterhoek.nl.

Aanmeldformulier

Als we duidelijk hebben dat we uw zoon of dochter kunnen plaatsen, dan gaan we over tot inschrijving. U ontvangt dan een schriftelijk bericht van ons waarin dat aan u meegedeeld wordt.
Aanmeldformulier downloaden

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT